کمیته علمی

اعضای کمیته علمی کنفرانس

 

1- دکتر محمد حسین جهانگیر عضو هیئت علمی دانشگاه تهران ( دبیر علمی کنفرانس )

2- دکتر غلامرضا اسلامی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

3- دکتر غلامرضا اکرمی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

4- دکتر حسین حسینی نورزاد عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

5- دکتر علی خسروی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

6- دکتر بهروزبهنام عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

7- دکتر حمید بهبهانی عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

8- دکتر نادر شریعتمداری عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

9- دکتر غلامرضا قدرتی امیری عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

10-دکتر فرزاد جلائی عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

11- دکتر مهدی خاک زند عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

12- دکتر حسین پور مهدی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

13- دکتر احمد خورسندی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

14- دکتر علی نورزاد عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

15- دکتر مهیار جاوید روزی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

16- دکتر وحیده ابراهیم نیا عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

17- دکتر مصطفی زمانیان عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

18- دکتر مصطفی تیزقدم عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

19- دکتر مصطفی مسعودی عضو هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

20- دکتر محمد حسن فلاح عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز

21- دکتر فرید الدین پیرویان عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز

22- دکتر ایرج رسولان عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

23- دکتر امین خواجه دزفولی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

24- دکتر نوید ندیمی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

25- دکتر محسن بمبائی چی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی قوچان

26- دکتر مجید کاظمی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی قوچان

27- دکتر بهنود برمایه ور عضو هیئت علمی دانشگاه هنر تهران

28- دکتر حسین مدی عضو هیئت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

29- دکتر عباس مالیان عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت دبیری شهید رجایی تهران

30- دکتر مصطفی آدرسی عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت دبیری شهید رجایی تهران

31- دکتر محمد یکرنگ نیا عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت دبیری شهید رجایی تهران

32- دکتر امیر شکیبا منش عضو هیئت علمی دانشگاه هنر تهران

33- دکتر مازیار آصفی عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز

34- دکتر محمد شکوهی دولت آبادی عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان

35- دکتر هیثم حیدرزاده عضو هیئت علمی دانشگاه شهرکرد

36- دکتر مهدی روانشادنیا عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران