کمیته علمی

اعضای کمیته علمی کنفرانس

 

1- دکتر محمدحسین جهانگیر عضو هیئت علمی دانشگاه تهران 

2- دکتر وحید خوانساری عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

3- دکتر علی خسروی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

4- دکتر بهروز بهنام عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

5- دکتر مهشید قربانیان عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

6- دکتر امین حبیبی عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز

7- دکتر محمد حسن فلاح عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز

8- دکتر مجید معهود عضو هیئت علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

9- دکتر محمد مختاری عضو هیئت علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

10- دکتر علی نیکخو عضو هیئت علمی دانشگاه علم و فرهنگ

11- دکتر حسین نادرپور عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان

12- دکتر حسن طاهرخانی عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان

13- دکتر علیرضا فیروزفر عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان

14- دکتر حمیدرضا بهنود عضو هیئت علمی دانشگاه بین الملل قزوین

15- دکتر مهدی مهدی خانی عضو هیئت علمی دانشگاه بین الملل قزوین

16- دکتر فرهاد قادری عضو هیئت علمی دانشگاه نوشیروانی بابل

17- دکتر محمد علی ارجمند عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی