کمیته علمی کنفرانس

1- دکتر امیر طاهری

2- دکتر هاتف عبدلی

3- دکتر محمود شیرزاد

4- دکتر حسام سلطانلو

5- دکتر مصطفی صدرایی

6- دکتر حمید علی اوسط

7- دکتر زکیه دائمی

8- دکر رضا فیلی زاده

9- دکتر ارفع غنی پور

10- دکتر سجاد رحمتی

11- دکتر هوشنگ نصیری

12- دکتر گیتی مجد